Close

Collector / District Magistrate – District Jhansi

S. No. Name of Collector / District Magistrate Tenure  
74 Shri Avinash Kumar 03-10-2023 Present Avinash Kumar
73 Shri Ravindra Kumar 25-10-2021 02-10-2023 Ravindra Kumar IAS
72 Shri Andra Vamsi 24-02-2020 25-10-2021 Andra Vamsi IAS
71 Shri Shiv Sahay Awasthi 01-02-2018 23-02-2020 Shiv Sahay Awasthi IAS
70 Shri Karn Singh Chauhan 29-04-2017 01-02-2018 Karn Singh Chauhan IAS
69 Shri Ajay Kumar Shukla 28-02-2016 22-04-2017 Ajay Kumar Shukla IAS
68 Shri Anurag Yadav 13-08-2014 27-02-2016 Anurag Yadav IAS
67 Shri Lal Bihari Pandey 09-06-2014 13-08-2014
66 Shri Sameer Verma 28-03-2014 09-06-2014
65 Shri Lal Bihari Pandey 11-02-2014 28-03-2014
64 Shri Tanveer Jafar Ali 12-02-2013 07-02-2014
63 Shri Gaurav Dayal 16-04-2012 12-02-2013
62 Shri Anil Garg 22-09-2011 16-04-2012
61 Shri Anil Kumar III 07-09-2011 18-09-2011
60 Shri Manish Chauhan 17-02-2011 04-09-2011
59 Shri Raj Shekhar 22-02-2009 16-02-2011
58 Shri M. Devraj 20-04-2008 20-02-2009
57 Shri Rajeev Agrawal 19-05-2007 19-04-2008
56 Shri Amrit Abhijaat 09-02-2007 18-05-2007
55 Smt. Neena Sharma 24-01-2007 09-02-2007
54 Shri L. Venkateshwarlu 08-04-2006 22-01-2007
53 Shri M.K.S. Sundaram 01-07-2004 08-04-2006
52 Shri Rajneesh Gupta 13-02-2004 01-07-2004
51 Shri R.P. Shukla 27-09-2003 13-02-2004
50 Shri Chandra Mohan Shrivastava 20-08-2003 27-09-2003
49 Shri Sanjay Bhatia 28-07-2003 18-08-2003
48 Shri Jagannath Singh 09-02-2003 28-07-2003
47 Shri Shyam Manohar Shrivastava 12-05-2002 08-02-2003
46 Shri Rajneesh Dubey 21-07-2000 12-05-2002
45 Shri Bhagwat Prasad Mishra 10-04-1999 21-07-2000
44 Shri Devvrat Dikshit 08-08-1998 09-04-1999
43 Shri B.P. Pandey 13-04-1998 08-08-1998
42 Shri Utpal Kumar Singh 07-10-1997 12-04-1998
41 Shri Anant Kumar Singh 26-05-1997 07-10-1997
40 Shri Bachittar Singh 27-03-1997 23-05-1997
39 Shri Kumar Arvind Singh Dev 10-08-1996 27-03-1997
38 Shri S.A.A. Rizvi 01-01-1996 06-08-1996
37 Shri Dharmendra Dev 22-06-1995 01-01-1996
36 Shri A.Q. Farooki 14-03-1995 22-06-1995
35 Shri Kunwar Fateh Bahadur 09-02-1994 13-03-1995
34 Shri Anil Kumar Gupta 19-11-1992 09-02-1994
33 Shri Prabhash Kumar Jha 06-07-1992 19-11-1992
32 Shri Harminder Raj Singh 20-11-1990 06-07-1992
31 Shri Kapil Dev 26-12-1989 20-11-1990
30 Shri Vishnu Swaroop 01-07-1989 26-12-1989
29 Shri P. Umashankar 22-07-1987 30-06-1989
28 Smt. Manjulika Gautam 26-06-1985 22-07-1987
27 Shri Radheyshyam Kaushik 01-08-1983 18-06-1985
26 Shri Vijay Sharma 26-04-1981 25-07-1983
25 Shri Panna Lal Puniya 31-03-1980 25-04-1981
24 Shri Dileep Kumar 04-07-1979 27-03-1980
23 Shri Prag Datt Chaturvedi 14-09-1978 04-07-1979
22 Shri Devi Dayal 05-08-1977 25-06-1978
21 Shri Ram Krishna 08-07-1976 02-08-1977
20 Shri Kalyan Kumar Bakshi 11-06-1975 30-06-1976
19 Shri Munni Lal 23-10-1973 10-06-1975
18 Shri Ram Chandra Takru 23-10-1972 29-10-1973
17 Shri Nitin Mangaldas Majumdar 28-06-1971 15-09-1972
16 Shri Jyoti Swaroop Gupta 20-05-1970 07-05-1971
15 Shri Shyam Bihari Lal 01-11-1967 14-04-1970
14 Shri Hridya Narayan Agrawal 11-06-1966 31-10-1967
13 Shri Athar Hussain 06-01-1965 10-06-1966
12 Shri Abdul Kayuum 07-09-1961 05-01-1965
11 Shri Shashi Kant Bhatnagar 01-12-1959 20-08-1961
10 Shri S. K. Sehgal 11-10-1958 30-11-1959
9 Shri Shyam Narayan Nigam 09-08-1957 10-10-1958
8 Shri D. S. Gehlaut 31-05-1957 12-07-1957
7 Shri Meharbaan Singh 16-05-1956 22-05-1957
6 Shri S.P. Bhatnagar 21-10-1955 15-05-1956
5 Shri Sayeed Mohammad Ifraheem 20-01-1955 20-10-1955
4 Shri B.D. Seth 25-10-1954 19-01-1955
3 Shri Shivram Das Saxena 16-06-1952 12-09-1954
2 Shri Ahmad Hasan 19-12-1949 26-05-1952
1 Shri Satish Chandra 29-04-1947 18-12-1949