Close

MLC Teachers Constituencies 2022 Supplementary-1

138- आर्य कन्या डिग्री कॉलेज सीपरी बाज़ार झाँसी
139- आर्य कन्या डिग्री कॉलेज सीपरी बाज़ार झाँसी
140- कस्तूरबा कन्या इन्टर कॉलेज प्रेमनगर
141- कस्तूरबा कन्या इन्टर कॉलेज प्रेमनगर
142- नेशनल हाफिज सिद्धिकी हा० से०स्कूल पूर्वी भाग – 1 सिविल लाइन झाँसी
143- लोकमान्य तिलक कन्या इं. कॉलेज झाँसी झारखडिया
144- गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल गुरु तलैया
145- बिपिन बिहारी इन्टर कालेज खुशीपुरा झाँसी
146- विकास खण्ड कार्यालय बबीना
147- उ० प्र ० रा ० वि ० परिषद प्रा० वि० पारीछा
148- विकास खण्ड कार्यालय बड़ागाँव
149-राजकीय पालीटेक्निक नयागाँव झाँसी
150- कार्यालय नगर पालिका परिषद बरुआसागर
151- विकास खण्ड कार्यालय चिरगाँव
152- विकास खण्ड कार्यालय मोंठ
153- कार्यालय नगर पालिका परिषद समथर
154- विकासखण्ड कार्यालय बंगरा
155- कार्यालय नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर
156- विकासखण्ड कार्यालय मऊरानीपुर
157- कार्यालय नगर पालिका परिषद गुरसरांय
158- कार्यालय नगर पालिका परिषद गुरसरांय
159- कार्यालय नगर पंचायत टोड़ीफतेहपुर
160- कार्यालय नगर पंचायत एरच
161- कार्यालय नगर पंचायत गरौठा
162- कार्यालय नगर पंचायत रानीपुर
163- विकास खण्ड कार्यालय बामौर