Help line Toll Free Numbers: 1800-180-1950 मतदाता शिकायत सेल टोल फ्री नंबर: 1800-180-1950   मजबूत लोकतन्त्र सबकी भागीदारी

  Electoral Roll (Allahabad-Jhansi Teachers Constituency)

                             इलाहाबाद - झाँसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जनपद झाँसी मतदाता सूची

               मतदेय स्थलबार

इलाहाबाद
01 02 03 04  05 06 07 08  09 10  11 12 13 14  15 16 17 18  19 20  21 22 23 24 25  26 27 28 29 30  31 32 33 34 35 36
कोशाम्बी
37 38 39 40  41 42 43 44 45 46  47 48
फतेहपुर
49 50 51 52 53  54 55 56 57 58  59 60 61 62 
चित्रकूट
63  64  65  66  67   68  69  70  71
बाँदा
72  73  74   75  76  77   78  79  80  81
हमीरपुर
82  83  84   85  86  87   88  89  90   91  92  93   94  95
महोबा
96  97   98   99  100
जालौन
101-137
झाँसी
138  139  140  141  142  143   144  145  146  147  148  149   150  151  152  153  154  155   156  157  158  159  160  161   162  163
ललितपुर
164-171